Мисия на неправителствената организация

1.Развиване и утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество в сферите на здравеопазването, образованието, и културата.\\r\\n2. Оказване на ефективна правна помощ – съдебна и извънсъдебна , на хората в неравностойно социално положение и на лишените от свобода с оглед тяхното успешно адаптиране в обществото.\\r\\n3. Взаимодействие с външни институции и организации за развитие на гражданското общество и ресоциализация на осъдените.\\r\\n4. Реализиране на правата на лишените от свобода според международните нормативни актове, по който Р България е страна .\\r\\n5.Преодоляване на последиците от снижения социален статус на социално слабите и на лишените от свобода .\\r\\n6.Борба със социално значимите заболявания – алкохолизъм, наркомания и др. в местата за лишаване от свобода и извън тях.\\r\\n7.Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хората в неравностойно социално положение .\\r\\n8. Установяване и поддържане международни контакти със средни организации, като и с други международни неправителствени организации , институти и организации от Европейският съюз и други региони за осъществяване на целите на сдружението .\\r\\n9. Насърчаване на благотворителността и утвърждаване на българската дарителска традиция. \\r\\n10. Други цели, определени със закон.

Цели на организацията

1.Подпомага поддържането на целесъобразна кадрова политика и повишава квалификацията като провежда сбирки, беседи и др.на членовете на сдружението.\\r\\n2.Защитава интересите и правата на членовете на сдружението пред други обществени институции.\\r\\n3. Съдейства за осигуряване на финансови и материални средства от доходи , имущество, дарения , членски внос , безвъзмездни помощи и субсидии по национални и международни програми и проекти , фирми и учреждения и от стопанската си дейност .

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info